Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал ( 2014 оны эхний 2 сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2014 он 03 сар 19. 11 цаг 02 минут

Төсвийн орлого
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2014 оны эхний 2 сарын  байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 70 хувьтай буюу 467.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 192.6 хувиар давж биелэн 371.7 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 839.0 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 97.5 хувьтай байна.
Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 3450.7 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 83.4 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 1740.5 сая төгрөг, аймгаас авсан санхүүгийн дэмжлэг 1242.9 сая төгрөг, нийт 2983.4 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна.
Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Өлзийт, Дэлгэрхангай сумд 2982,3-13322,9 мянган төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө тасласан бол бусад сумд төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлжээ.
Төсвийн зарлага
Орон нутгийн төсвийн зарлага оны эхний 2 сарын байдлаар 4743,8 сая төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 21,8 хувиар өсчээ. Зарлагын төрлөөр авч үзвэл цалин хөлсний зардал өмнөх оноос 0,9 хувиар буурч 2375,8 сая төгрөг, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 636,0 сая болж өмнөх оноос 10,8 хувиар өсчээ.

Банк
Банкны зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 52,9 хувиар өсч 59778,5 сая төгрөг болов. Үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээл 50,9 сая төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 27,1 хувиар буурчээ. Чанаргүй зээл 88,3 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. Нийт зээлийн үлдэгдлийн 0,23 хувийг хугацаа хэтэрсэн ба чанаргүй зээл эзэлж байна. Иргэдийн хувийн хадгаламж  өмнөх оноос 17,6  хувиар өсч 21983,1  сая төгрөг болов.

Нийгмийн даатгал
Аймгийн нийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ 2014 оны 2 сарын байдлаар 2985,0 сая төгрөг, зарлага 2912,0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс нэмэгдсэн байна.
        Аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээгээр нийгмийн даатгалд энэ онд 4383 хүн шимтгэл төлөгч, даатгуулагчаар бүртгэгдсэний 1168 хүн буюу 26,6 хувь нь аж ахуйн нэгж, байгууллагаас, 2709 хүн буюу 61,8 хувь нь төсөвт байгууллагаас, 506 хүн буюу 11,5 хувь нь сайн дураар шимтгэл төлсөн байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад аж ахуйн нэгж, байгууллагын шимтгэл төлөгчид 30,1 хувиар, төсөвт байгууллагын шимтгэл төлөгчид 92,1 дахин, сайн дурын шимтгэл төлөгчид 2 дахин нэмэгдсэн  байна.
        Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэврийн хэмжээ энэ оны байдлаар  2912,0  сая төг болж, үүний 79,4 хувийг өндөр настны, 14,4 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн, 3.2 хувийг тэжээгчээ алдсаны, 3.0 хувийг цэргийн тэтгэвэр эзэлж байна.  
Энэ 2014 оны 2 сарын байдлаар тэтгэврийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч 6003 хүн байна. Нийт тэтгэвэр авагчдын 77,7 хувь буюу 4663 хүн өндөр насны, 16,6 хувь буюу 1000 хүн тахир дутуугийн, 4.0 хувь  буюу   238 хүн тэжээгчээ алдсаны, 1.7 хувь буюу 102  хүн нь цэргийн тэтгэвэр авагчид байна.

Мөн энэ оны 2 сарын байдлаар тэтгэмжийн даатгалын сангаас тэтгэмж авагчид 266  ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авагчид 31 Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас ажилгүйдлийн тэтгэмж авагчид 21  хүн байна.
Энэ 2 сарын байдлаар эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийн тоо 10013  байгаагийн 83,3 хувь буюу 8337  төр хариуцах иргэд, 11,4 хувь буюу 1141 малчид, 5,3 хувь буюу 535 оюутан суралцагсад, аж ахуйн нэгжийн эзэн, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн байна.
 Энэ оны 2 сарын байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөө 18,7 хувиар тасарч 1135,9 сая төгрөг болсон байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөгөө Сайнцагаан сумаас бусад нь бүгд тасалсан байна.

Эрүүл мэнд
Эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд энэ оны 2 сарын байдлаар 169 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 24 төрөлтөөр нэмэгдсэн байна. Нийт төрсөн эхчүүдийн 86,4 хувь нь  аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт төрсөн байна. Тус аймагт энэ оны байдлаар эхийн эндэгдэл гараагүй.
Нялхсын эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс нэмэгдсэн ба  1000 амьд төрөлтөнд ногдох нялхсын эндэгдэл 24,0 ногдож байна. Харин 1-5 хүртэлх насны  хүүхдийн эндэгдэл 1 гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеийн түвшинд байгаа бөгөөд,  Өндөршил  суманд  1 хүүхэд өвчний улмаас энджээ.
Эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр нас баралтын 41 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оноос буурчээ. Нас барсан хүний 29,3 хувь буюу 12 хүн эмнэлэгт нас барсан байна.  Осол гэмтлийн шалтгаант нас баралтын тохиолдол 7 гарч, нийт нас баралтын 17,1 хувийг эзэлж байна. Осол гэмтлийн шалтгаант нас баралтыг бүтцээр нь авч үзвэл бусдад хорлогдсон 1, зам тээврийн осол 2, бусад осол 4 байна.
2014 оны 2 сарын байдлаар стационарит шинээр 2173 эмчлүүлэгч хэвтэж 2093 эмчлүүлэгч эмнэлгээс гарсан бөгөөд нийт 15918 ор хоног ашиглаж, дундаж ор хоног 7,6 байна.
Энэ 2 сарын байдлаар 30060 амбулаторийн үзлэг бүртгэгдсэнээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 25,9%, амбулаторийн үзлэг 56,3 %, идэвхитэй хяналт 12,9 %, гэрийн үзлэг 4,9 %- ийг эзэлж байна.
2014 оны 2 сарын байдлаар хорт хавдрын 18 өвчлөлийн тохиолдол шинээр бүртгэгдэж, хорт хавдрын хяналтанд байгаа хүмүүсээс 6 хүн нас барсан байна.
Аймгийн хэмжээнд энэ оны 2 сарын байдлаар халдварт өвчний  96 тохиолдол бүртгэгдэж, 10000 хүн амд ногдох халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн тоо 25,4 болж өмнөх оны мөн үеэс өссөн байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад нийт халдварт өвчин 26 тохиолдлоор өсч, салхинцэцэг, тэмбүү, гахайн хавдарын өвчлөл нэмэгдэж, Сайнцагаан, Дэрэн суманд ёлом өвчний  тус бүр 1 тохиолдол шинээр бүртгэгдлээ. Халдварт өвчнийг бүтцээр нь авч үзвэл Бэлгийн замын халдвар 37,5 хувь, Амьсгалын замын халдвар 60,4 хувь, бусад өвчлөл 2,1 хувийг тус тус эзэлж байна.        

Ажилгүйчүүд.
2014 оны 02 сарын  байдлаар аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй, ажил  идэвхитэй хайж байгаа ажилгүйчүүдийн тоо 638 хүн бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 45 хүнээр буурсан байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 55.6 хувь буюу 355 хүн нь эмэгтэйчүүд байна. Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны 10000 хүнд 215 ажилгүйчүүд ногдож байхад Баянжаргалан /679/, Өндөршил /676/, Дэлгэрхангай /403/, Говь-Угтаал /379/ байгаа нь аймгийн дундачаас  дээгүүр байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 10.7 хувь нь дипломын болон баклаврын дээд, 3.3 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 8.3 хувь нь техникийн болон мэргэжлийн, 30.9 хувь нь бүрэн дунд, 32.4 хувь нь суурь, 12.7 хувь нь бага, 1.7 хувь нь боловсролгүй иргэд байна.
Шинэ ажлын байр
Хөдөлмөрийн хэлтсийн  2014 оны 02 сарын мэдээгээр 78 хүн ажлын шинэ байранд ажилд орсон байна. Ажлын шинэ байранд ажилд орсон ажиллагчдыг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд 56.4 үйлчилгээний бусад үйл  ажиллагаа, 21.8 хувь нь хувь нь боловсруулах аж үйлдвэр, 9 хувь нь  боловсрол  12.8 хувь нь  бусад салбарт ногдож байна.

 

Аж үйлдвэр.
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 2014 оны 2 сарын байдлаар 765.1 сая төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 2.4 хувиар өссөн байна.

Хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнэ,
үнийн индекс

Хэрэглээний үнийн индекс нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж  буйг хэмжих үзүүлэлт бөгөөд нэг өрхийнхийг биш, нийт өрхөөр тооцсон үнийн дундаж өөрчлөлтийг харуулна. Тус аймагт 2014 оны 2 сарын байдлаар  хэрэглээний үнийн индекс 2013 оны 2 сартай харьцуулахад 12.8 хувиар өсчээ.    
                                                                                      
    Хэрэглээний үнийн индекс 2014 оны 2 дугаар сард 2013 оны 2 дугаар сарынхаас 12.8  хувь өсөхөд хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны  бүлэг 11.3 хувь, согтууруулах ундаа, тамхи мансууруулах бодисын бүлэг 23.8 хувь, хувцас бөс, бараа гутлын бүлэг  22.0 хувь, орон сууц, ус , цахилгаан, түлшний бүлэг 6.3 хувь, гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн барааны бүлэг 17.8 хувь, тээврийн бүлэг 1.4 хувь, амралт чөлөөт цаг, соёлын бараа үйлчилгээний бүлэг 20.5 хувь, боловсролын бүлэг 13.9 хувь, зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур, байрны үйлчилгээний бүлэг 21.9 хувиар тус тус нэмэгдсэн нь нөлөөлсөн байна.
Сахилга дэг журам

Цагдаагийн хэлтсийн мэдээгээр 2014 оны 2 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 48 болж өнгөрсөн оны мөн үе‎тэй харьцуулахад өссөн байна. Гэмт хэрэгт холбогдогсдын тоо өнгөрсөн оны мөн үет‎эй харьцуулахад 65.4 хувиар өсч 43 хүн холбогдоод байна. 2014 оны 2 сарын  байдлаар хүн амь, дээрэм, булаалт, ашиглал, албан тушаал, гал түймрийн гэмт хэрэг  гараагүй байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс бусдын өмчийн хулгай 54.5 хувиар өссөний дотор малын хулгай 6.5 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.
Бүртгэгдсэн нийт хэргүүдийг өнгөөр нь авч үзвэл 31.3 хувийг бусдын бие махбодьд гэмтэл учруулсан, 35.4 хувийг хулгайн, 8.3 хувийг тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 4.2 хувийг хүчин, 8.3 хувийг танхайрах хэрэг тус тус эзэлж байна. Нийт г‎эмт хэргийн 29.2 хувийг согтуугаар үйлдсэн байна. 18 ба түүнээс дээш насны 10000 хүнд ногдох гэмт хэрэг аймгийн дүн 16 хүн байхад  Дэлгэрцогт 28, Дэрэн 23, Говь-Угтаал 22, Цагаандэлгэр 45, Гурвансайхан 22, Өлзийт 20, Сайнцагаан 22, Адаацаг 21 хүн байгаа нь гэмт хэрэг ихтэй сумдад орж байна. Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 78.4 сая төгрөг, түүний 54.2 хувь буюу 42.5 сая төгрөгийг нөхөн төлүүлээд байна.

Дундговь аймгийин статистиккийн хэлтэс


Сэтгэгдэл бичих

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2020.05.20-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1560
Хонины мах,               кг 9500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

8500

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг

2530

Шингэн сүү,                 л 3000

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

42000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

40000
Бензин, А-80,              литр 1490
Бензин, А-92,              литр 1580
Дизелийн түлш,          литр 2240
Боодолтой өвс        боодол -

                    ЭНД ДАРНА УУ