мэдээний маягт


МЭДЭЭНИЙ МАЯГТУУД


ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
 
Файлыг татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээ А-ААНБ-1   Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ А-ААНБ-2   Татах
Аж үйлдвэр А-АҮ-1   Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээ ААНБ-1   Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ ААНБ-2   Татах
Ногоон ажлын байрны судалгаа ААНБ-3   Татах
Жимс, жимсгэний талбай, хураасан ургацын мэдээ А-ХАА-5   Татах
Өрх, аж ахуй нэгж, байгууллагын тариалсан талбайн 20.... оны эцсийн мэдээ А-ХАА-7   татах
Өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын  ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн 20... оны  эцсийн мэдээ А-ХАА-9   Татах
Мах боловсруулах үйлдвэрийн бэлтгэсэн малын мэдээ ХААБ-1   Татах
Дулааны эрчим хүчний 20.... оны баланс АҮ-3   Татах
Олборлосон нүүрсний 20.... оны баланс АҮ-4   Татах
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 20.... оны гүйцэтгэл ХО-3Б   Татах
Хот, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний 20.. оны жилийн мэдээ НҮ-1   Татах
Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 20... оны мэдээ НЗҮ-1   Татах
Хүн амын шилжих хөдөлгөөний жилийн эцсийн тайлан ХА-2   Татах
Суурин хүн амын 20.... оны жилийн эцсийн тайлан ХА-3   Татах
Хэвлэгдсэн ном тохимлын 20... оны жилийн эцсийн мэдээ ХТ-1   Татах
Сонин, сэтгүүлийн 20... оны жилийн эцсийн мэдээ СС-1   Татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын өртөг, зардлын судалгаа CXT-1   Татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын худалдааны нэмэгдлийн судалгаа CXT-2   Татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын судалгаа CXT-3   Татах
Тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын тээврийн нэмэгдлийн судалгаа CXT-4   Татах


УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Барилга байгууламж, обьектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ ББО-1 Татах
Авто, усан замын тээврийн 20... оны ...-р улирлын тээвэрлэлтийн мэдээ Т-1 Татах
Шуудан, холбоо, интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйлчилгээний 20... оны улирлын тайлан ШХИҮ-1 Татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1а Татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр төрлийн барааны татан авалт, үлдэгдлийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1б Татах
Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗГ-1а Татах
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗБ-1а Татах
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын 20... оны улирлын мэдээ АЖ-1а Татах
Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МЭ-1 Татах
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-ын үйл ажиллагааны  20... оны ...-р улирлын мэдээ БЗҮ-1 Татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн улирлын мэдээ БР-1 Татах
Салбар, охин, толгой, компаний бүртгэлийн мэдээ БР-2 Татах
Төрийн бус байгууллагын 20.... оны ....-р улирлын мэдээ ТББ-1 Татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ НБХҮ-1 Татах
Мэргэжлмйн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МТС-1 Татах
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ЭШС-1 Татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ СБТ-1 Татах
Сүм хийдийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ СХ-1 Татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 20.... оны ...-р улирлын мэдээ ОСНАА-1 Татах
Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн 20.... оны тайлан ХА-1 Татах
Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны 20... оны ....-р хагас/бүтэн жилийн мэдээ ОС-1 Татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын улирлын судалгаа ХО-1 Татах

 

САРЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ А-ХАА-1 Татах
Том малын зүй бүсийн хорогдлын мэдээ А-ХАА-2 Татах
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үний 20... оны .... сарын мэдээ А-ХАА-3 Татах
Тариалсан талбайн мэдээ А-ХАА-6 Татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ А-ХАА-8 Татах
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 20... оны ....-р сарын мэдээ А-АҮ-1 Татах
Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчийн үнийн 20... оны ... сарын мэдээ А-ХАА-10 Татах
Үйлдвэрлэгчийн үнийн 20.... оны ....-р сарын мэдээ ҮҮМ-1 Татах

 

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2020.11.25-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1530
Хонины мах,               кг 6000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

4500

Элсэн чихэр,                кг 2530
Цагаан будаа,             кг

2580

Шингэн сүү./үхэр/          л 3500

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

55000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

55000
Бензин, А-80,              литр 1480
Бензин, А-92,              литр 1540
Дизелийн түлш,          литр 2130
Боодолтой өвс        боодол 13500

                    ЭНД ДАРНА УУ