Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хяналт хийлээ.

Нийтэлсэн: 2019 он 09 сар 03. 07 цаг 54 минут
Тус хэлтсийн Статистикийн улсын байцаагчид эрүүл мэнд хариуцсан улсын байцаагчтай хамтран аймгийн тѳвийн хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд хяналт хийж, анхан шатны бүртгэлийг хэрхэн хѳтлѳх, Статистик мэдээний ач холбогдлыг таниулан бодит байдлыг сайжруулах заавар зѳвлѳмж ѳгч ажиллалаа.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 7 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 14. 10 цаг 00 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал: (2019 оны 7-р сарын байдлаар) Банк. Банкны зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 18.8 хувиар өсч 114318.3 сая төгрөг болжээ. Үүнээс анхаарал хандуулах зээл 725.5 сая төгрөг, чанаргүй зээл 1118.3 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй болж өмнөх оны мөн үеэс анхаарал хандуулах зээл 22 хувиар буурч, чанаргүй зээл 26 хувиар нэмэгдсэн байна. Нийт зээлийн үлдэгдлийн 1.8 хувийг анхаарал хандуулах ба чанаргүй зээл эзэлж байна. Нийт хадгаламж өмнөх оны мөн үеэс 29.8 хувиар өсч 65081.4 сая төгрөг болов. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд: 2019 оны 7 сарын байдлаар аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй, ажил хайж байгаа 526 хүн бүртгэгдсэн нь өмнөх сартай ижил түвшинд байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 45.8 хувь буюу 241 хүн нь эмэгтэйчүүд байна. Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны 10000 хүнд 173 ажил хайгч иргэн ногдож байхад Говь-Угтаал 407, Луус 295, Хулд 255, Баянжаргалан 300, Цагаандэлгэр 436, Өндөршил 361 байгаа нь аймгийн дунджаас дээгүүр байна. Ажлын байрны зуучлал: ХХҮГазрын 2019 оны 7 сарын мэдээгээр нийт 351 хүн ажлын байранд зуучлагдсан нь өмнөх оны мөн үеэс 42 хүнээр өссөн байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар авч үзэхэд уул уурхайн салбарт 25.4 хувь, хөдөө аж ахуйн салбарт 17.1 хувь, удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарт 21.1 хувь, боловсролын салбарт 5.7 хувь, бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарт 1.1 хувь, цахилгаан эрчим хүчний салбарт 1.1 хувь, урлаг үзвэр тоглоомын салбарт 2.6 хувь, үйлчилгээний бусад салбарт 15.4 хувь, хүний эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааны салбарт 4.6 хувь зуучлагдсан байна. Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийн 134 нь буюу 38.2 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Дэлгэрэнгүй

"УЯХАН ЗАМБУУ ТИВИЙН НАРАН УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ" амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 08 сар 14. 09 цаг 31 минут
"УЯХАН ЗАМБУУ ТИВИЙН НАРАН УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ", "Мөнх тэнгэртээ өргөх дуун цацал 3000 уртын дууч, морин хуурчдын тоглолт" ёслол хүндэтгэлийн их наадам амжилттай зохион байгуулагдлаа. 2019 оны 08 сарын 08-12-нд Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутаг Их газрын чулуу байгалийн цогцолбор газарт зохион байгуулагдсан тус наадамд манай хэлтсээс нэг уртын дууч, нэг морин хуурч оролцсон бөгөөд бусад ажилчид "ЗОЧИД ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ХҮЛЭЭЖ АВАХ КОМИСС"-т зочдын VIP гэрүүдийг хариуцан үйлчилж ,аймаг орон нутгийнхаа ажилд идэвхи зүтгэлтэй нэр хүндтэй оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 6 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 10. 09 цаг 50 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2019 оны 6 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 95.0 хувьтай буюу 3625.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 125.4 хувьтай буюу 1055.1 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 4681.0 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 100.5 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 24207.0 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 102.5 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 5881.9 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 13091.1 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1537.9 сая төгрөг, хандив тусламжаас 70.3 сая төгрөг нийт 20581.1 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөгөө Дэрэн, Баянжаргалан, Гурвансайхан, Хулд, Сайнцагаан сумд 7.7-25.1 хувиар буюу 5.5-67.0 сая төгрөгөөр тасалдуулсан бол бусад сумд 1.9-155.3 хувиар буюу 1.1-167.4 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн байна. II.Төсвийн зарлагa 2019 оны 6 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн байгууллагын зардлын дүн 21284.4 сая төгрөг болж өмнөх онтой харьцуулахад 14.2 хувиар өссөн байна. Зардлын төрлөөр авч үзвэл цалин хөлс нэмэгдэл урамшууллын зардал 12487.3 сая төгрөг болж нийт зардлын 58.7 хувийг эзэлж байна. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл өмнөх оноос 28.3 хувиар өсч 1545.9 сая төгрөг болжээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын ажил эрхлэлт, ажилгүйдлийн 2018 оны танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 01. 08 цаг 35 минут
Дундговь аймгийн хувьд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хүн ам 46820 болж өмнөх оноос 0.94 хувиар буюу 437 хүнээр өссөн байна. Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны дүнгээр аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны хүн ам буюу 15 болон түүнээс дээс насны хүн амын тоо 30836 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.0 хувиар өссөн байна. Хөдөлмөрийн насны нийт хүн амын 45.9 хувь буюу 14162 нь эрэгтэйчүүд, 54.1 хувь буюу 16674 нь эмэгтэйчүүд байна. 2. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам/ Ажиллах хүч/ Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам буюу ажиллах хүч нь нийт ажиллагчид болон ажилгүй иргэдийн дүнгээр тодорхойлогдоно. 2018 оны эцсийн байдлаар эдийн засгийн идэвхтэй хүн 24547 болж өмнөх оноос 3.8 хувиар өссөн байна. Энэ нь нийт хүн амын 52.4 хувийг бүрдүүлж өмнөх оноос 1.4 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны Аж үйлдвэр, барилгын салбарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 01. 03 цаг 53 минут
Дундговь аймгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 2018 онд /оны үнээр/ нийт 9330.3 сая төгрөг болсон байна. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад 15.2 хувиар буюу 1232.5 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм. Дээрх өсөлтөнд уул уурхай олборлох аж үйлдвэр 19.6 хувиар, цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж үйлдвэрлэл 14.9 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна. Дундговь аймгийн хэмжээнд 2018 онд 9515.0 сая төгрөгийн барилга угсралт их засварийн ажил хийгдэж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 18.9 хувиар өссөн байна. Энэ онд 8971.8 сая төгрөгийн барилга угсралтын ажил, 543.5 сая төгрөгийн их засварын ажил хийжээ.
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн сургалт Дундговь аймагт боллоо

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 19. 08 цаг 35 минут
Үндэсний статистикийн хорооны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний “Статистикийн мэдээллийн чанар, шуурхай байдлыг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг хангаж, албан ёсны статистикийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх” зорилт болон “Төрийн албаны тухай” шинэчилсэн хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд 17 аймгийн төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хаагчид, сумдын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад мэдлэг, ур чадвар олгох сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Дундговь аймгийн ИТХ-ын дарга С.Сүхбаатар сургалтын нээлтийг хийж, Үндэсний статистикийн хорооны Дотоод аудит, мониторингийн хэлтсийн дарга Б.Саранчимэг, Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа нар сургалтын зорилго, ач холбогдлыг танилцууллаа. Хоёр өдөр үргэлжлэх тус сургалтаар аймгийн төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хаагчдыг хамруулах ба хоёр дахь өдөр сумдын Орлогч дарга, статистик хариуцсан мэргэжилтнүүдэд мэдлэг ур чадвар олгох сургалт болох юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2019 оны 5 сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 13. 09 цаг 28 минут
Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2019 оны 5 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 88.7 хувьтай буюу 2825.5 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 137 хувьтай буюу 928 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3753.5 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 97.1 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2020.05.20-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1560
Хонины мах,               кг 9500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

8500

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг

2530

Шингэн сүү,                 л 3000

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

42000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

40000
Бензин, А-80,              литр 1490
Бензин, А-92,              литр 1580
Дизелийн түлш,          литр 2240
Боодолтой өвс        боодол -

                    ЭНД ДАРНА УУ