Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны 7 сарын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 10. 09 цаг 35 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны 7-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 69,7 хувьтай буюу 3549,0 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 110.9 хувьтай буюу 1840.3 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 5389.3 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 79.8 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 22312,4 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 93.5 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 3601,6 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 13916,3 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1245,6 нийт 18763,4 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэрэн, Өндөршил, Гурвансайхан, Хулд, Луус, Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, Сайнцагаан, Адаацаг сумд 3,4-29,2 хувиар буюу 2,2-289,1 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн бол бусад бүх сумд төлөвлөгөөгөө 2,1-30,6 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн инфографик гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 18. 15 цаг 16 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны 6-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 67.8 хувьтай буюу 3182.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 170.2 хувьтай буюу 1804.3 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 4995.4 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 86.4 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 20557.5 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 93.1 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны хагас жилийн Аймгийн нийгэм эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдээр хэвлэлийн бага хурал хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 07. 13 цаг 23 минут
2017 оны хагас жилийн байдлын нийгэм, эдийн засгийн гол үзүүлэлтээр хийсэн танилцуулгаар 7 сарын 7-ны өдрийн 11:30 -д аймгийн тамгын газрын 2 давхарт тус аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “АРД” телевизээр мэдээлэл хийлээ. Мөн эхний хагас жилд хийсэн цаг үеийн шуурхай ажлуудаар хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа, 2016 оны барилга, аж үйлдвэр, үйлчилгээний танилцуулгаар хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Т.Бямбасүрэн нар ярилцлага өглөө. Мөн онцгой байдлын АСЦ станцаар иргэд, хөдөлмөрчдөд мэдээлж, Дундговь аймгийн байгууллагын цогц мэдээлэл /и-оффисс/, вэб хуудас, фэйсбүүкээр олон нийтэд тархаалаа. Хэвлэлийн хурлын үеэр сэтгүүлчдийн сонирхсон асуултанд хариулж мөн Статистик мэлээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn сайт болон МонСтат, EzStat аппликейшний талаар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2017 оны хагас жилийн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 07. 12 цаг 43 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны 6-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 67.8 хувьтай буюу 3182.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 170.2 хувьтай буюу 1804.3 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 4995.4 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 86.4 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 20557.5 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 93.1 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 3271.5 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 12993.3 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1101.4 нийт 17366.3 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэрэн, Цагаандэлгэр, Баянжаргалан, Өндөршил, Гурвансайхан, Хулд, Луус, Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай, Сайнцагаан сумд 4.5-124,8 хувиар буюу 1.6-753.5 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн бол бусад бүх сумд төлөвлөгөөгөө 2.8-4.4 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам ажил эрхлэлт, ажилгүйдэл 2016

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 22. 23 цаг 13 минут
Дундговь аймгийн хувьд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хүн ам 45515 болж өмнөх оноос 1.3 хувиар буюу 589 хүнээр өссөн. Нийт хүн амыг насны бүтцээр авч үзвэл 63.3 хувь буюу 28837 хүн хөдөлмөрийн насны хүн ам , 7.8 хувь буюу 3562 нь 60-аас дээш нас, 13116 нь буюу 28.8 хувь нь 15 хүртлэх насны хүүхэд байна
Дэлгэрэнгүй

Барилга, аж үйлдвэрийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 15. 15 цаг 55 минут
Дундговь аймгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 2016 онд нийт 7233.1 сая төгрөг болсон байна. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад 4.1 хувиар буюу 309 сая төгрөгөөр буурсан үзүүлэлт юм. Дээрх бууралтанд уул уурхай олборлох салбарын бүтээгдэхүүн олборлолт 26.4 хувиар буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна. Харин боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар 8.8 хувиар, цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамжийн салбар 27.4 хувиар тус бүр өссөн байна. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 43.1 хувийг цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж 40.9 хувийг уул уурхайн олборлох аж үйлдвэр, 16 хувийг боловсруулах аж үйлдвэр тус тус эзэлж байна. Үйлдвэрийн салбарын бүтцийн өөрчлөлтийг сүүлийн 5 жилээр харууллаа. /Зураг.1/ Аж үйлдвэрийн салбарын сүүлийн 5 жилийн өөрчлөлтийг дэд салбаруудаар харууллаа
Дэлгэрэнгүй

2017 оны Хагас жилийн мал тооллого явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 14. 15 цаг 44 минут
Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2017 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 01/573 тоот албан бичгийг үндэслэн аймгийн хэмжээнд хагас жилийн мал тооллогын ажлыг 6 сарын 2ноос 9-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдал ( 2017 оны эхний 5 сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 13. 09 цаг 33 минут
Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2017 оны 5-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 60.3 хувьтай буюу 2497.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 123.5 хувьтай буюу 1204.9 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3702.5 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 72.3 хувьтай байна
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2018.05.16 ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1200
Хонины мах,               кг 7000
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

6000

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг 2283
Шингэн сүү,                 л 3000
Ноолуурын үнэ            кг 100000
Бензин, А-80,              литр 1660
Бензин, А-92,              литр 1780
Дизелийн түлш,          литр 2100