2019 оны 6 сарын аймгийн нийгэм эдийн засгийн танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 10. 09 цаг 50 минут
I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2019 оны 6 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 95.0 хувьтай буюу 3625.9 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 125.4 хувьтай буюу 1055.1 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 4681.0 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 100.5 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн хэмжээний нийт орлого ба тусламж 24207.0 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 102.5 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 5881.9 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 13091.1 сая төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 1537.9 сая төгрөг, хандив тусламжаас 70.3 сая төгрөг нийт 20581.1 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөгөө Дэрэн, Баянжаргалан, Гурвансайхан, Хулд, Сайнцагаан сумд 7.7-25.1 хувиар буюу 5.5-67.0 сая төгрөгөөр тасалдуулсан бол бусад сумд 1.9-155.3 хувиар буюу 1.1-167.4 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн байна. II.Төсвийн зарлагa 2019 оны 6 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн байгууллагын зардлын дүн 21284.4 сая төгрөг болж өмнөх онтой харьцуулахад 14.2 хувиар өссөн байна. Зардлын төрлөөр авч үзвэл цалин хөлс нэмэгдэл урамшууллын зардал 12487.3 сая төгрөг болж нийт зардлын 58.7 хувийг эзэлж байна. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл өмнөх оноос 28.3 хувиар өсч 1545.9 сая төгрөг болжээ.
Дэлгэрэнгүй

Хүн амын ажил эрхлэлт, ажилгүйдлийн 2018 оны танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 01. 08 цаг 35 минут
Дундговь аймгийн хувьд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хүн ам 46820 болж өмнөх оноос 0.94 хувиар буюу 437 хүнээр өссөн байна. Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны дүнгээр аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны хүн ам буюу 15 болон түүнээс дээс насны хүн амын тоо 30836 болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.0 хувиар өссөн байна. Хөдөлмөрийн насны нийт хүн амын 45.9 хувь буюу 14162 нь эрэгтэйчүүд, 54.1 хувь буюу 16674 нь эмэгтэйчүүд байна. 2. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам/ Ажиллах хүч/ Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам буюу ажиллах хүч нь нийт ажиллагчид болон ажилгүй иргэдийн дүнгээр тодорхойлогдоно. 2018 оны эцсийн байдлаар эдийн засгийн идэвхтэй хүн 24547 болж өмнөх оноос 3.8 хувиар өссөн байна. Энэ нь нийт хүн амын 52.4 хувийг бүрдүүлж өмнөх оноос 1.4 хувиар өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

2018 оны Аж үйлдвэр, барилгын салбарын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 07 сар 01. 03 цаг 53 минут
Дундговь аймгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 2018 онд /оны үнээр/ нийт 9330.3 сая төгрөг болсон байна. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад 15.2 хувиар буюу 1232.5 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм. Дээрх өсөлтөнд уул уурхай олборлох аж үйлдвэр 19.6 хувиар, цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж үйлдвэрлэл 14.9 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна. Дундговь аймгийн хэмжээнд 2018 онд 9515.0 сая төгрөгийн барилга угсралт их засварийн ажил хийгдэж, өнгөрсөн онтой харьцуулахад 18.9 хувиар өссөн байна. Энэ онд 8971.8 сая төгрөгийн барилга угсралтын ажил, 543.5 сая төгрөгийн их засварын ажил хийжээ.
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн сургалт Дундговь аймагт боллоо

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 19. 08 цаг 35 минут
Үндэсний статистикийн хорооны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний “Статистикийн мэдээллийн чанар, шуурхай байдлыг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг хангаж, албан ёсны статистикийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх” зорилт болон “Төрийн албаны тухай” шинэчилсэн хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд 17 аймгийн төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хаагчид, сумдын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад мэдлэг, ур чадвар олгох сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Дундговь аймгийн ИТХ-ын дарга С.Сүхбаатар сургалтын нээлтийг хийж, Үндэсний статистикийн хорооны Дотоод аудит, мониторингийн хэлтсийн дарга Б.Саранчимэг, Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа нар сургалтын зорилго, ач холбогдлыг танилцууллаа. Хоёр өдөр үргэлжлэх тус сургалтаар аймгийн төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын албан хаагчдыг хамруулах ба хоёр дахь өдөр сумдын Орлогч дарга, статистик хариуцсан мэргэжилтнүүдэд мэдлэг ур чадвар олгох сургалт болох юм.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2019 оны 5 сарын байдлаар)

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 13. 09 цаг 28 минут
Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2019 оны 5 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 88.7 хувьтай буюу 2825.5 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүнээс гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 137 хувьтай буюу 928 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 3753.5 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 97.1 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 05. 01 цаг 23 минут
Дундговь аймаг 2018 оны жилийн эцэст 3825.9 мянган толгой мал тоолуулсан нь өмнөх оноос 232.9 мянган толгой буюу 6.5 хувиар өссөн байна. Үүний дотор тэмээ 39.6 мянга, адуу 162.9 мянга, үхэр 76.1 мянга, хонь 1831.1 мянга, ямаа 1716.6 мянган толгой болж мал сүрэг таван төрөл дээрээ өссөн байна. Улсын хэмжээнд хамгийн олон малтай аймгаасТэмээ болон ямааны тоогоор 5-р байрт орсон байна. Малын өсөлтийг төрлөөр нь авч үзвэл адуу 1.7 хувь буюу 2.7 мянга, үхэр 1.1 хувь буюу 0.8 мянга, тэмээ 6.8 хувь буюу 2.5 мянга, хонь 8.6 хувь буюу 144.9 мянга, ямаа 5.0 хувь буюу 82.1 мянган толгойгоор тус тус өсч Улсын хэмжээнд Тэмээ болон ямааны тоогоор 5-р байрт орсон байна
Дэлгэрэнгүй

2018 оны Өрх хүн амын танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 27. 09 цаг 15 минут
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар суурин хүн амын тоо 46820 болж өмнөх оны мөн үеэс 0.94 хувиар буюу 437 хүнээр өссөн байна. Энэ нь Монгол улсын суурин хүн амын 1.5 хувийг эзэлж байна. Суурин хүн амын тоонд өөр аймаг, нийслэл болон гадаадад 6-аас дээш сараар амьдарч байгаа иргэдийг оруулж тооцоогүй бөгөөд тухайн аймгаас гадаадад 6 сараас дээш хугацаагаар амьдарч байгаа иргэд 273 байна. Суурин хүн амын 49.7 хувийг эмэгтэйчүүд, 50.3 хувийг эрэгтэйчүүд бүрдүүлж байна. Аймгийн хүн амын тооны өсөлтийн коэффицентийг 2008 оноос хойш харуулбал 2008-2014 онуудад аймгийн хүн ам 3.6-0.4 хувиар буурч, 2014-2018 онууд 0.9-1.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хүн амын тоог сумдаар авч үзвэл 10 суманд хүн амын тоо 0.2-6.8 хувиар өссөн бол, Говь-Угтаал, Гурвансайхан, Сайхан-Овоо, Адаацаг сумдад 0.3-2,6 хувиар буурч, 1 суманд өмнөх онтой ижил түвшинд байна. Аймгийн нийт хүн амын 34 хувь буюу 15762 нь Сайнцагаан суманд, 12.5 хувь буюу 5847 хүн Эрдэнэдалай суманд, 6.1 хувь буюу 2888 нь Адаацаг суманд амьдарч байна.Аймгийн төвд 12433 хүн амьдарч байгаа нь нийт хүн амын 26.6 хувийг, сумын төвд 8802 хүн амьдарч байгаа нь нийт хүн амын 18.8 хувийг эзэлж байгаа бол, хөдөөд нийт хүн амын 54.6 хувь буюу 25584 иргэн суурьшиж байна. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Өндөршил суманд 1 баг шинээр нэмэгдсэнээр 67 багтай болж, тэдгээрийн 32 баг нь 400-600 хүн амтай, 17 баг нь 600-1000 хүн амтай, 12 баг нь 200-400 хүн амтай, байгаа бол 6 баг 1000 дээш хүн амтай байна.
Дэлгэрэнгүй

“БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ-ГЯЛГАР УУТНААС ТАТГАЛЗЪЯ” явган аялалд оролцлоо.

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 16. 03 цаг 38 минут
Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, хамтран хэрэгжүүлэгч Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” зорилгоор зохион байгуулж буй “БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ” аяны хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Эрүүл мэндийн газар, Биеийн тамир, спортын газар хамтран “БАЙГАЛИА ХАМГААЛЪЯ-ГЯЛГАР УУТНААС ТАТГАЛЗЪЯ” явган аяллыг 2019 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд статистикийн хэлтсийн хамт олон идэвхтэй оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2019.11.13-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1230
Хонины мах,               кг 5500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

5000

Элсэн чихэр,                кг 1930
Цагаан будаа,             кг

2420

Шингэн сүү,                 л 3500
Ноолуурын үнэ            кг 55000
Бензин, А-80,              литр 1810
Бензин, А-92,              литр 1920
Дизелийн түлш,          литр 2320


        ЭНД ДАРНА УУ