2015 оны хүн амын ажил эрхлэлт, ажилгүйдлийн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 23. 15 цаг 09 минут
Нийт хүн амын тоо өссөнтэй уялдан хөдөлмөрийн насны хүн ам 312 хүнээр буюу 1,05 хувиар өссөн байна. Хөдөлмөрийн насны нийт хүн амын 49,5 хувийг 14815 нь эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа нь өнгөрсөн оноос 0,1 пунктээр буурсан харагдаж байна. Сумдаар авч үзвэл бүх сумын хөдөлмөрийн насны хүн амд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 50-с доош хувь байгаа бол Сайнцагаан суманд 52,6 хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа нь хамгийн өндөр үзүүлэлт байна.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны үйлдвэр, барилгын салбарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 15. 14 цаг 53 минут
Дундговь аймгийн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 2015 онд нийт 7542.6 сая төгрөг болсон байна. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад 18.8 хувиар буюу 1192.7 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм. Дээрх өсөлтөнд уул уурхай олборлох салбарын бүтээгдэхүүн олборлолт 30.2 хувиар,цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэлын салбар 23.3 хувиар тус тус өссөн нь голлох нөлөөг үзүүлсэн байна. Харин боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар 16.2 хувиар буурсан байна. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 53.5 хувийг уул уурхайн олборлох аж үйлдвэр, 14 хувийг боловсруулах аж үйлдвэр, 32.5 хувийг цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж тус тус эзэлж байна. Үйлдвэрийн салбарын бүтцийн өөрчлөлтийгсүүлийн 5 жилээр харууллаа. /Зураг.1/ Аж үйлдвэрийн салбарын сүүлийн 5 жилийн өөрчлөлтийг дэд салбаруудаар харууллаа./Хүснэгт-1/
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 5 сарын статистик мэдээний танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 10. 15 цаг 12 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2016 оны 5-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 43.4 хувьтай буюу 1607.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 86.5 хувьтай буюу 913.5 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 2521.2 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 52.9 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2016 оны 4 сарын статистик мэдээний танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 12. 11 цаг 17 минут
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2016 оны 4-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 41.0 хувьтай буюу 1402.1 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 94.7 хувьтай буюу 777.2 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 2179.33 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 51.3 хувьтай байна.
Дэлгэрэнгүй

Дундговь аймгийн 2015 оны Өрх, хүн амын төлөв байдлын танилцуулгыг бэлтгэн гаргалаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 05 сар 02. 17 цаг 36 минут
Аймгийн суурин хүн амын тоо 2015 оны жилийн эцэст орон нутгийн засаг захиргааны бүртгэлээр /багийн дарга нарын/ 44.9 мянга болж өнгөрсөн оноос 1,6 хувиар буюу 0,7 мянган хүнээр өссөн байна. Нийт хүн амын 50,5 хувь буюу 22667 эрэгтэйчүүд, 49,5 хувь буюу 22259 эмэгтэйчүүд байна. . Аймгийн хүн амыг тоог сүүлийн жилүүдээр авч үзэхэд 2010 онд 3,6 хувиар, 2011 онд 1,9 хувиар, 2012 онд 1,0 хувиар, 2013 онд 0,5 хувиар, 2014 онд 0,4 хувиар буурч байсан бол энэ 2015 онд 1,6 хувиар өссөн сайн үзүүлэлттэй байна. Сүүлийн жилүүдэд аймгийн хүн амын тоо байнга буурч байсан нь шилжих хөдөлгөөний урсгал их байснаас суурин хүн ам буурах нөхцөл болж байсан. Харин 2015 онд өнгөрсөн оноос шилжин ирэгсэд нэмэгдэж, шилжин явагсад буурч, төрсөн хүүхэд нэмэгдсэн нь хүн амын өсөлтөд нөлөөлсөн байна. Энэ 2015 оны байдлаар нийт хүн амын 28,5 хувийг 0-14 насны хүүхэд, 66,4 хувийг 15-64 насны хүмүүс, 5.1 хувийг 65 ба түүнээс дээш насны хүн ам эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Сонгуулийн насны иргэд " Burtgel.gov.mn сайтад хандаж сонгогчдын нэрийн жагсаалтад байх өөрийн мэдээллийг шалгаж баталгаажуулна уу

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 20. 10 цаг 05 минут
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг сонгуулийн тухай хуулийн 61.6 р заалтыг үндэслэн Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага гаргаж, сонгуулийн жилийн 3 р сарын 1 ний өдрөөс эхэлж сонгууль дуустал өөрийн цахим хуудаст байрлуулна. Улсын бүртгэл статистикийн ерөнхий газраас сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хуулийн хугацаанд гарган burtgel.mn сайтад байршуулсан. Сонгогч тухайн сайтаар орж өөрийн мэдээлэлтэй бүрэн танилцах боломжоор хангасан.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 03 сарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 12. 09 цаг 16 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал (2016 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар) I.Төсвийн орлого Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэдээгээр 2016 оны 3-р сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 30.4 хувьтай буюу 965.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Үүний гадна улсын төвлөрсөн төсөвт оруулбал зохих орлогын төлөвлөгөө 99.7 хувьтай буюу 469.9 сая төгрөгийн орлогыг улсын төвлөрсөн төсөвт оруулаад байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээр 1435.3 сая төгрөгийн орлого оруулж, аймгийн дүнгээр орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 112.6 хувьтай байна. Тусламжийн орлогыг оруулан тооцсоноор аймгийн х‎эмжээний нийт орлого ба тусламж 7999.2 сая төгрөг болж, төлөвлөгөөний биел‎элт 69.6 хувьтай байна. Орон нутгийн төсөвт ‎улсын төсвөөс авсан санхүүгийн дэмжлэг 1245.0 сая төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 5788.9 сая төгрөг, нийт 7033.9 сая төгрөгийн тусламжийн орлого орсон байна. Орон нутгийн төсвийн орлогынхоо төлөвлөгөөг Дэрэн, Луус, Дэлгэрхангай, Адаацаг, Өндөршил, Баянжаргалан, Сайнцагаан сумд 2,4-885,0 хувиар буюу 594,9,-154012,7 мянган төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн бол бусад сумд 4,7-36,7 хувиар тасалдуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны Хөдөө аж ахуйн танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 04 сар 04. 09 цаг 00 минут
2015 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр малын тоо 2764.4 мянган толгой болж, өмнөх оныхоос 328.7 мянган толгой буюу 13.5 хувиар өслөө. Хээлтэгч малын тоо өмнөх оноос 142.2 мянган толгойгоор өсч 1145.2 мянган толгой болсон байна. 2015 онд малтай өрхийн тоо 7516.0 мянга байгаа бөгөөд үүний 6.2 мянга нь малчин өрх байна. Мал аж ахуйн салбарт нийт 11.6 мянган малчид ажиллаж байна. Таван зуугаас дээш малтай өрхийн тоо 1852 болсны дотор 525 айл өрх нь 1000-аас дээш малтай болжээ. Таван зуугаас дээш малтай өрхийн тоо 25.9 хувиар буюу 108 айл өрхөөр өссөн байна. 2015 онд 970.9 мянган төл бойжуулж, бойжсон төлийн тоо өмнөх оныхоос 156.5 мянган толгойгоор өссөн байна. Том малын зүй бусын хорогдол 3.8 мянга болж өмнөх онтой харьцуулахад 2.1 дахин өссөн байна. Малгүй айлыг малжуулах арга хэмжээний хүрээнд төрөл бүрийн төсөл, орон нутгийн санхүүжилтээр 317 айл өрхийг 12.7 мянган толгой малтай болгоход 1573.3 сая төгрөг зарцуулжээ. 2015 онд 29.6 га-д төмс, 14.4 га-д хүнсний ногоо тариалж, 110.2 тн төмс, 45.1 тн хүнсний ногоо хураан авлаа.
Дэлгэрэнгүй

 

 ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ҮНЭ

2020.09.16-ны байдлаар  / төгрөг /

Гурил, I  зэрэг,             кг 1400
Хонины мах,               кг 5500
Үхрийн мах,                 кг 0
Ямааны ястай мах     кг

4500

Элсэн чихэр,                кг 2000
Цагаан будаа,             кг

2530

Шингэн сүү,                 л 2500

Ноолуурын үнэ

/цагаан/                        кг

55000

Ноолуурын үнэ      

/бор/                              кг

55000
Бензин, А-80,              литр 1490
Бензин, А-92,              литр 1540
Дизелийн түлш,          литр 2130
Боодолтой өвс        боодол -

                    ЭНД ДАРНА УУ